Go Do Shin (Five Principles of Shito Ryu Karate)

Hitotsu- Ishi. Shoshin wasureru nakare.
Hitotsu- Do toku. Reigi okutaru nakare.
Hitotsu- Hatten. Doryoku okutaru nakare.
Hitotsu- Jo shiki. Jo shiki kakeru nakare.
Hitotsu- Heiwa. Wa midasu nakare.

One- Determination. Never forget the spirit of first beginning.
One- Morality. Never neglect courtesy and etiquette.
One- Development. Never neglect effort.
One- Common sense. Never lose common sense.
One- Peace. Never disturb harmony.